Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Wat is MAA?

Als regionale luchthaven zijn we door de Rijksoverheid aangewezen als een van de vijf Nederlandse luchthavens van nationaal belang. Door onze economische en maatschappelijke bijdrage aan Nederland én aan de regionale ontwikkeling.
Sinds november 2019 is de luchthaven volledig in handen van de Provincie Limburg. In 2021 werden vanaf Maastricht Aachen Airport 97.660 passagiers vervoerd en 127.994 ton vracht. Het totaal aantal vliegbewegingen in 2021 bedroeg 12.910.
Maastricht Aachen Airport wordt verder gebruikt voor privéverkeer en ‘maatschappelijk relevant verkeer’, zoals ambulancevluchten en maintenance (onderhoudsvluchten voor de maintenancebedrijven op de luchthaven).

Heeft MAA een gezonde toekomst?

Sinds 2017 boekt MAA operationele winst. Dat betekent dat de bedrijfsvoering meer opbrengt dan dat het kost.
MAA kent, net als alle luchthavens hoge kosten voor de verplichte security en brandweer (Niet Economische Diensten Van Algemeen Belang) en voor het onderhoud van de infrastructuur. Hiervoor ontvangen we een vergoeding van de Provincie Limburg. MAA verwacht dat we deze vergoeding onder normale marktomstandigheden in de toekomst af kunnen bouwen naar 0 en volledig zelfstandig kunnen opereren.

Blijft MAA in de toekomst open?

Ja, Provincie Limburg heeft besloten dat MAA open blijft. Ze hebben, middels een amendement, wel een aantal voorwaarden gesteld die gericht zijn op het verminderen van hinder. U kunt dit amendement hier bekijken. Als wij in december 2022 aan deze voorwaarden voldoen, blijft MAA definitief open.

Hoe kan ik op de hoogte blijven over de ontwikkelingen bij MAA?

Op www.maa.nl/buurtnieuws informeren we omwonenden van de luchthaven over ontwikkelingen die voor hen relevant kunnen zijn. Iedereen kan zich aanmelden om nieuwsmeldingen te ontvangen per mail.

Op www.maa.nl is overig nieuws te lezen. Ook is MAA actief op sociale media (Facebook, X , Instagram en LinkedIn).


Vloot

Wat betekent vlootvernieuwing?

Een vloot is een verzameling vliegtuigen. In dit geval de verzameling vliegtuigen die MAA bezoekt.

Als gevolg van technologische ontwikkelingen veranderen vliegtuigen. Ze worden schoner, stiller en worden aangepast aan de hedendaagse en toekomstige marktwensen. De oudere vliegtuigen worden stapsgewijs vervangen door nieuwere vliegtuigen. Dat noemen we vlootvernieuwing.

Wat betekent uitfaseringsplan?

Het uitfaseringsplan omschrijft welk vliegtuigtype per wanneer geen onderdeel meer uitmaakt van ‘onze vloot’. Dus welke vliegtuigtypen verwelkomen we per wanneer niet meer op MAA en hoe realiseren we dat.

Wat is het verschil tussen het natuurlijke uitfaseringsplan en het aanvullende uitfaseringsplan?

Natuurlijke uitfaseringsplan

Onderzoeksbureau To70 heeft een rapport opgesteld dat weergeeft welke toestellen er in de toekomst geleidelijk op basis van technische ouderdom vervangen zullen worden door nieuwere, minder vervuilende en minder geluid producerende toestellen. Dit onderdeel van het uitfaseringsplan noemen we de natuurlijke uitfasering.

Aanvullende uitfasering

Naast de natuurlijke uitfasering, willen we aanvullende maatregelen nemen om de hinder van dat geluid en CO2 voor de omgeving te beperken door waar mogelijk en verantwoord de uitfasering te versnellen. We zijn benieuwd hoe de omgeving denkt over de vlootvernieuwing. De opmerkingen uit de omgeving zijn de basis van het aanvullende uitfaseringsplan.

Wanneer wordt het uitfaseringsplan in de praktijk gebracht?

Op dit moment verzamelen wij enorm veel data. Meetbare data, maar ook geluiden uit onze omgeving. Na afloop van de ronde tafel-gesprekken worden deze gegevens geanalyseerd en getoetst. Vervolgens worden deze verwerkt in het uitfaseringsplan.

Komen er straks meer kleinere vliegtuigen in plaats van de grote vliegtuigen?

De vergunning van MAA gaat uit van geluidscontouren. Dit kun je zien als een emmer die gevuld wordt met geluid. Elke landing en vertrek vult die emmer. Hoeveel een vlucht de emmer vult is afhankelijk van het vliegtuigtype, de bestemming (afstand) en het tijdstip.

Een ouder vliegtuig vult de emmer sneller dan een nieuwer vliegtuig.

Het volgende voorbeeld is ter indicatie en afhankelijk van verschillende voorwaarden en omstandigheden: Onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden kan in de plaats van één start én één landing van een vliegtuigtype Boeing 747-400 1.4 start- en landingen plaatsvinden met een Boeing 777-200.

Als een B747-400 dus niet meer komt, ontstaat er ruimte voor 1.4 exemplaren van een B777-200.

Hoeveel ruimte is er nog in het uitfaseringsplan?

Alle maatregelen die genomen worden om vliegtuigtypes sneller uit te faseren kosten geld door verlies van inkomsten. De op te halen maatregelen en wensen worden getoetst op het effect voor de ervaren geluidshinder en op financiële haalbaarheid en indien bedrijfseconomisch verantwoord meegenomen in de businesscase.

Waarom moet je bij de Ronde tafel-gesprekken verstand hebben van de vliegtuigtypes die op MAA vliegen?

We willen graag weten van welk vliegtuigtype omwonenden de meeste hinder ervaren. Die informatie hebben we nodig om te komen tot een versnelde uitfasering van de vliegtuigtypes die de meeste hinder veroorzaken.

Waarom wordt de vloot van MAA onder de loep genomen?

MAA wilt de hinder voor de omgeving beperken waar mogelijk. Daarom bekijken we momenteel de mogelijkheden om de hinder van de meest lawaaiige en vervuilende vliegtuigtypes te verminderen.


In gesprek

Waarom gaat MAA in gesprek met omwonenden, wat is het doel?

MAA heeft het streven om hinder waar mogelijk te verminderen. De Provincie Limburg heeft ons dat ook meegegeven, zie het amendement. We gaan het verminderen van hinder realiseren middels diverse maatregelen. Eén daarvan is vlootvernieuwing. Door de uitfasering van de meest geluid producerende en vervuilende vliegtuigtypes kan de hinder verminderd worden.
Enerzijds lukt dat via de natuurlijke uitfasering. Daarnaast is er een aanvullende uitfasering gepland die o.a. gebaseerd wordt op de wensen en behoeften van de omgeving. De omgeving kan meepraten over welke types vliegtuigen volgens hen zorgen voor de meeste geluidsoverlast en vervuiling en waarom zij hinder ondervinden van deze vliegtuigtypen. U hoeft niet exact te weten van welk vliegtuigtype u last heeft. Een kenmerk, zoals de kleur van het vliegtuig of het aantal motoren is voldoende.

Wat heeft MAA tot nu toe al gedaan?

MAA heeft het streven en de opdracht om hinder voor de omgeving flink te verminderen. Het aantal ernstig gehinderden neemt ten opzichte van onze huidige vergunning af van 13.400 naar 5.600 in 2025, 5.250 in 2030 en 4.200 in 2035.

MAA heeft al het een en ander gedaan in het kader van de vlootvernieuwing om de hinder voor de omgeving te verminderen, zoals:

 • De verbanning van bepaalde Antonov vliegtuigen, die naar aanleiding van klachten zijn uitfegaseerd;
 • Daarnaast zijn de tarieven voor het opstijgen of landen gebaseerd op hoe oud en dus vervuilend het toestel is. Oudere vliegtuigen betalen dus ook meer om op MAA te landen en vertrekken, dan nieuwe, modernere en dus ook minder vervuilende toestellen. Het aantal 747-400 en 747-200 is in 2019 zichtbaar verminderd t.o.v. 2018 door deze tariefdifferentiatie. Tariefdifferentiatie is een beinvloedingsinstrument voor MAA; de uiteindelijke afweging is aan de maatschappijen zelf.

Waarom doet MAA dit via een Ronde tafel-gesprek en een online vragenlijst?

Op deze manier willen wij onze omgeving zoveel mogelijk opties bieden om van zich te laten horen. MAA heeft samen met een extern adviesbureau gekozen voor het houden van Ronde tafel-gesprekken zodat de beleving en input van omwonenden het beste tot zijn recht komen. De opgehaalde informatie wordt afgewogen en al dan niet benut voor het realiseren van een hinderbeperkend uitfaseringsplan. De resultaten uit de online vragenlijst worden ook meegenomen in het aanvullende uitfaseringsplan.

Wat wordt er in de online vragenlijst gevraagd?

Wij vragen aan de omwonenden om een top 3 te maken van de vliegtuigen waarvan hij/zij de meeste hinder ervaart. Hierbij gaat het expliciet om het type toestel en niet om bijvoorbeeld het tijdstip waarop er gevlogen wordt. De online vragenlijst is alleen in te vullen door mensen die de uitnodiging hebben ontvangen.

Wat is een Ronde tafel-gesprek?

Een gesprek waarin MAA graag van haar directe omwonenden hoort van welk(e) type(n) vliegtuig(en) de meeste hinder wordt ervaren. Daarnaast neemt MAA u graag mee in de maatregelen die wij reeds getroffen hebben om de hinder voor onze omgeving te beperken. Het Ronde tafel-gesprek vindt plaats in groepjes van 5 omwonenden.

Welke informatie wordt er nog meer meegenomen voor het aanvullende uitfaseringsplan?

Inwoners en bedrijven hebben de mogelijkheid om meldingen in te dienen bij het Klachten Informatie Centrum Luchtvaart (KICL). Deze meldingen worden door de werkgroep melding en hinder van de Commissie Regionaal Overleg (CRO) besproken en gebruikt om hinderbeperkende maatregelen voor te stellen. Vanwege privacy redenen (AVG) kon MAA niet in direct contact komen met de melders. Daarom is MAA met het KICL en de werkgroep melding en hinder van de CRO in gesprek gegaan over de meldingen. Tevens heeft MAA de Gemeente Beek en Gemeente Meerssen gevraagd of er bedrijven bekend zijn in de regio die overlast ervaren.

Moet MAA deze gesprekken voeren in opdracht van de Provincie?

MAA hecht veel waarde aan een goede relatie met haar omgeving. Daarnaast hebben de Provinciale Staten MAA opdracht gegeven een uitfaseringsplan te ontwerpen waarbij omwonenden die de meeste hinder ervaren van MAA de kans krijgen om inspraak te leveren.

Welke stakeholders zijn betrokken bij het aanvullende uitfaseringsplan?

Inwoners, bedrijven, Commissie Regionaal Overleg (CRO), werkgroep melding en hinder, Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer (KICL), gemeenten in Zuid-Limburg en de Provincie Limburg. Inwoners zijn betrokken door een online vragenlijst uit te zetten en hebben een uitnodiging ontvangen voor de Ronde tafel-gesprekken. Bedrijven zijn betrokken via de gemeenten, brieven in de omgeving, Visit Zuid-Limburg en we zijn in gesprek gegaan met de bedrijven op onze luchthaven. De CRO is betrokken door ze informeren over het uitfaseringsplan. We hebben een verslag ontvangen van de werkgroep melding en hinder over de klachtenanalyse. Het KICL levert kennis over de vliegtuigtypes die de meeste hinder veroorzaken op basis van de meldingen die zij reeds hebben verwerkt. En als laatste, de Provincie Limburg is opdrachtgever.

Wat wordt er besproken tijdens de Ronde tafel-gesprekken?

MAA neemt u graag mee in de maatregelen die er reeds zijn getroffen om de hinder voor haar omgeving te beperken. Daarnaast gaan wij graag het gesprek met u aan over de hinder die u ervaart en welke maatregelen u zou willen zien.

Wie gaan de Ronde tafel-gesprekken leiden?

De Ronde tafel-gesprekken worden geleid door een inhoudelijke gespreksbegeleider. Daarnaast is er een technische deskundige aanwezig van MAA, die kennis heeft van alle vliegtuigtypen die op MAA vliegen.

Wie zijn de inhoudsdeskundigen tijdens de Ronde tafel-gesprekken?

Dit zijn medewerkers van MAA en MAA BI (Maastricht Aachen Airport Beheer & Infrastructuur) die voldoende kennis hebben van de situatie en vliegtuigtypes hebben om vragen te kunnen beantwoorden.


Uitnodigingen

Wie zijn er uitgenodigd voor de Ronde tafel-gesprekken?

Dit betreft omwonenden woonachtig binnen de 56-Lden * van MAA en bedrijven in de directe omgeving. Het gaat hier om 1056 adressen.

* De afkorting Lden staat voor Lday-evening-night en is een maat voor de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal.

Waarom wordt de 56-Lden contour aangehouden voor de uitnodigingen?

De 56-Lden contour is vastgesteld als afgebakend gebied voor omwonenden met de meeste hinder.

Welke rol hebben omwonenden tijdens de Ronde tafel-gesprekken?

De omwonenden gaan tijdens de Ronde tafel-gesprekken met elkaar en de gespreksleider in gesprek. Het doel is helder te krijgen welk vliegtuigtype voor iedere aanwezige de meeste hinder veroorzaakt en waarom. Natuurlijk weet niet iedereen welk vliegtuigtype de meeste hinder veroorzaakt of is het zo dat de hinder voor een deel van de omwonenden niet veroorzaakt wordt door specifieke vliegtuigtypes. Hierover gaan we graag op een later tijdstip in gesprek.

Hoe kan ik me aanmelden voor de Ronde tafel-gesprekken?

De directe omgeving heeft hierover reeds een brief ontvangen. Zij kunnen zich online aanmelden voor de Ronde tafel-gesprekken.

Ik ben niet uitgenodigd voor de Ronde tafel-gesprekken, maar wil wel graag deelnemen. Kan ik nog iets doen?

Helaas kunt u zich niet direct opgeven voor de Ronde tafel-gesprekken. Als u toch graag zou willen deelnemen kunt u per mail contact met ons opnemen via info@maa.nl.

Wordt er ook gesproken met de actiegroep Omwonenden MAA?

Met Omwonenden MAA vindt 4 x per jaar een regulier overleg plaats. Voor het uitfaseringsplan zijn de individuele leden van Omwonenden MAA woonachtig binnen de 56-Lden contour uitgenodigd.


Planning en vervolg

Welke stappen worden er door MAA gezet en waar staan we nu?

De te doorlopen stappen:

 1. Aanpak bepalen a.d.h.v. het amendement – Afgerond
 2. Omgeving en opgave in kaart brengen – Afgerond
 3. Uitnodigen participanten en informeren stakeholders – Afgerond
 4. Ronde tafel-gesprekken – Vinden plaats op 5 en 7 september a.s.
 5. Analyse input Ronde tafel-gesprekken en online vragenlijsten – midden september
 6. Doorrekening door To70 en terugkoppeling aan deelnemers Ronde tafel-gesprekken
 7. Uitfaseringsplan gereed – eind september
 8. Oplevering businessplan – midden oktober
 9. Besluit Provinciale Staten – december

Wanneer zijn de Ronde tafel-gesprekken?

De Ronde tafel-gesprekken vinden plaats op 5 en 7 september a.s.

Waar kunnen omwonenden terecht voor vragen over de Ronde tafel-gesprekken?

Vragen kunnen telefonisch gesteld worden via 043-3589898 of per mail via info@maa.nl

Wat gaat MAA doen met de opgehaalde informatie?

Deze informatie wordt geanalyseerd, getoetst en verwerkt in het aanvullende uitfaseringsplan.

Komen er in de toekomst nog meer bijeenkomsten?

MAA blijft graag in gesprek met omwonenden en belanghebbenden van de luchthaven. Hiervoor nemen we zitting in de CRO, hebben we vier keer per jaar structureel overleg met actiegroep Omwonenden MAA en is er, naar behoefte, overleg met omwonenden over specifieke onderwerpen.

Afhankelijk van het onderwerp bestaat de mogelijkheid om in de toekomst wederom Ronde tafel-gesprekken te voeren of bijeenkomsten te organiseren. Hierover informeren we belanghebbenden via www.maa.nl/buurtnieuws.


Geluidshinder en uitstoot

Wat verstaan we onder ‘ernstige hinder’?

Hinder wordt mede gedefinieerd door de omgeving zelf. Enerzijds kunnen we hier richting aan geven door middel van wetenschappelijke kennis wie en waar er hinder wordt ondervonden aan geluidsoverlast of vervuiling. Anderzijds zijn er misschien ook mensen, bedrijven en organisaties die niet in de wetenschappelijke kaders vallen, maar wel hinder ondervinden van verschillende vliegtuigtoestellen.

Daarom vullen we de meetbare kaders aan met de beleving van hinder door de bedrijven en inwoner die melding hebben gemaakt bij het KICL, de online vragenlijst invullen en deelnemen aan de Ronde tafel-gesprekken.

Wat verstaan we onder ‘ernstige hinder’ en ‘meest vervuilend’?

De definitie hinder bestaat enerzijds uit wetenschappelijke kaders (over geluid in de vorm van decibel en over vervuiling in de vorm van CO2 uitstoot), anderzijds uit beleving van omwonenden. Om de beleving te borgen in het aanvullende uitfaseringsplan, worden direct omwonenden betrokken via de online vragenlijst en de Ronde Tafel-gesprekken. Daarnaast is het KICL geinterviewd over hun bevindingen naar aanleiding van binnenkomen meldingen.