Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Algemene Voorwaarden

Art. 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Lid 1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanvraag, iedere aanbieding, iedere overeenkomst en iedere andere rechtshandeling van of rechtsbetrekking waarbij Maastricht Aachen Airport BV, hierna te noemen de Luchthaven, direct of indirect partij is.

Lid 2 Daarenboven is de Havengeldregeling, gebaseerd op de Luchtvaartwetgeving zoals die thans en te eniger tijd zal gelden, van toepassing op iedere aanbieding, iedere overeenkomst en iedere andere rechtshandeling of rechtsbetrekking van de Luchthaven. Voorzover er strijd is tussen de bepalingen van de Havengeldregeling, zoals die geldt ten tijde van het aangaan van de rechtshandeling/rechtsbetrekking, en deze voorwaarden, gaan de bepalingen van de Havengeldregeling voor.

Lid 3 Op alle overeenkomsten met de Luchthaven is het Luchthaven Reglement Maastricht Aachen Airport en het Luchthaven Handboek Maastricht Aachen Airport (inclusief de wijzigingen daarop) van toepassing.

Lid 4 Als de Luchthaven op grond van enige publiekrechtelijke bevoegdheid optreedt, zijn deze voorwaarden telkens voor zoveel mogelijk van toepassing.

Art. 2: Vertegenwoordiging

De Luchthaven wordt slechts gebonden door rechtshandelingen die verricht zijn door diegenen die daartoe blijkens het Handelsregister namens de Luchthaven bevoegd zijn.

Art. 3: Aanbiedingen

Aanbiedingen van de Luchthaven zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders aangegeven.

Art. 4: Prijzen

Lid 1 De prijzen zijn in Euro’s exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

Lid 2 De Luchthaven is gerechtigd een overeengekomen prijs te verhogen en de op het moment van levering geldende prijzen in rekening te brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Art. 5: Betaling Lid 1 Betaling aan de Luchthaven dient contant te geschieden bij aflevering van zaken (brandstoffen daaronder begrepen) of bij het verrichten van een dienst. Voor zover enigerlei betalingsverplichting bestaat van een wederpartij in verband met (levering van zaken en/of diensten ten behoeve van) een bepaald luchtvaartuig dient de wederpartij die betalingsverplichting na te komen voor vertrek van het luchtvaartuig van de luchthaven. Lid 2 Het staat de Luchthaven vrij met de wederpartij schriftelijk in afwijking van lid 1 een andere betalingswijze overeen te komen. Voorzover het gaat over bedragen lager dan € 250,- is de Luchthaven gerechtigd € 15,- aan administratiekosten in rekening te brengen. Bij betaling na factuur dient de betaling uiterlijk door de Luchthaven te zijn ontvangen vijftien dagen na factuurdatum. Is het bedrag uiterlijk op de vijftiende dag na factuurdatum door de Luchthaven niet ontvangen dan is de wederpartij zonder nadere aankondiging in verzuim. De wederpartij is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ten bedrage van het percentage van de alsdan geldende wettelijke rente (ex artikel 6:119a BW).

Lid 3 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op andere vorderingen van de Luchthaven.

Lid 4 De Luchthaven heeft te allen tijde het recht van een wederpartij zekerheidstelling te vorderen dat deze zijn verplichtingen na zal (kunnen) komen, onder meer door het vragen van een eerste afroep bankgarantie.

Lid 5 Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke (incasso)kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten voor business-to-business vorderingen worden berekend op basis 3 van het rapport Voorwerk II en bedragen tenminste € 40,- (exclusief btw) en worden vermeerderd met € 25,- (exclusief btw) registratiekosten.

Art. 6: Levertijd; Levering

Lid 1 Indien de Luchthaven een termijn heeft gegeven waarop zij een product of dienst zal leveren, is zulks nimmer een fatale termijn en is de Luchthaven derhalve eerst in verzuim nadat zij in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven alsnog te presteren en die termijn ongebruikt voorbij heeft laten gaan.

Lid 2 De Luchthaven is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren.

Lid 3 De overeengekomen en daadwerkelijk geleverde zaken mogen verschillen, zolang deze verschillen geen betrekking hebben op substantiële eigenschappen van de betreffende zaak.

Art. 7: Klachten

Lid 1 Indien een wederpartij van de Luchthaven van oordeel is dat er sprake is van een ontijdige dan wel ondeugdelijke levering door de Luchthaven van een dienst dan wel product, dient de wederpartij zulks binnen dertig dagen na de levering van de dienst of het product c.q. na het tijdstip waarop de dienst of het product had moeten worden geleverd, schriftelijk aan de Luchthaven te laten weten, bij gebreke waarvan de mogelijkheid om de Luchthaven te dier zake aan te spreken is vervallen.

Lid 2 In afwijking van het bepaalde in lid 1 dienen klachten met betrekking tot de aard en omvang van geleverde brandstoffen en/of smeerstoffen binnen zeven dagen na de levering kenbaar te worden gemaakt aan de Luchthaven, bij gebreke waarvan de mogelijkheid om de Luchthaven te dier zake aan te spreken is vervallen.

Lid 3 Indien tijdig en terecht wordt geklaagd omtrent de deugdelijkheid des door de Luchthaven geleverde prestatie, is de luchthaven slechts gebonden tot herlevering van de prestatie. Is de prestatie niet meer mogelijk, dan is de door de Luchthaven verschuldigde vergoeding beperkt tot maximaal het bedrag van de contra-prestatie.

Lid 4 De aansprakelijkheid van de Luchthaven voor elke andere vorm van schade, gevolg- en/of bedrijfsschade daaronder begrepen, is geheel uitgesloten.

Art. 8: Eigendomsvoorbehoud

Lid 1 Door de Luchthaven geleverde zaken blijven het eigendom van de Luchthaven totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle overeenkomsten met de Luchthaven is nagekomen, ongeacht of het overeenkomsten tot levering van zaken, dan wel tot het verrichten van diensten, dan wel vorderingen wegens niet-nakoming van verplichtingen uit hoofde van soortgelijke overeenkomsten en/of leveringen en/of diensten betreft.

Lid 2 De Luchthaven is gerechtigd de geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, weg te (doen) halen bij de wederpartij of derden die voor de wederpartij houden, indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt en/of er gegronde vrees bestaat dat dit zal geschieden. Voorzover de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zich bevinden in of aan een luchtvaartuig, is de Luchthaven gerechtigd het betreffende luchtvaartuig onder zich te nemen cq. te houden tot alle verplichtingen zijn voldaan cq. de geleverde zaken in goede staat zijn afgegeven aan de luchthaven.

Art. 9: Vrijwaring

De wederpartij van de Luchthaven is aansprakelijk voor alle schade door het handelen van haarzelf, de door haar ingeschakelde hulppersonen, door haar bemanning en/of passagiers, aan zaken van derden of van de Luchthaven ontstaan. De wederpartij vrijwaart de Luchthaven voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens de Luchthaven uit dien hoofde. De wederpartij dient zich tegen die aansprakelijkheid te verzekeren en is desgewenst verplicht de Luchthaven inzage te geven van de daarop betrekking hebbende polis.

Art. 10: Overmacht

Onder overmacht wordt aan de zijde van de Luchthaven verstaan omstandigheden die de nakoming van enige verplichting van de Luchthaven verhinderen en die niet aan de Luchthaven zijn toe te rekenen.

Art. 11: Annuleringen

Indien een wederpartij geen gebruikmaakt van enigerlei dienst of faciliteit waaromtrent zij met de Luchthaven afspraken heeft gemaakt, is de Luchthaven gerechtigd tot tenminste 50% het bedrag dat de wederpartij zou hebben moeten voldoen bij het verrichten van de dienst en/of het gebruik van de faciliteiten, onverminderd het recht van de Luchthaven op verdere schadevergoeding.

Art. 12: Toepasselijk recht; bevoegde rechter

Lid 1 Op alle rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Lid 2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Maastricht, mits de sector kanton niet bevoegd is kennis te nemen van het geschil.

Art. 13: Slotbepalingen

Deze voorwaarden zijn gesteld in de Nederlandse taal. De Luchthaven verstrekt desgewenst gratis een vertaling in de Engelse taal. In geval van verschil van interpretatie is de Nederlandse tekst bindend.

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer 66013283 bij de Kamer van Koophandel Limburg

Versie november 2016