Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Geluid

By 31 juli 2020oktober 2nd, 2023Informatieportal

In wet- en regelgeving is er voor gekozen om met berekende waarden te werken om geluid van vliegverkeer inzichtelijk te maken. Dit geeft juridische zekerheid voor luchthavens en hun gebruikers enerzijds en omwonenden anderzijds. Bij gemeten waarden gelden de nodige onzekerheden over de gemeten waarden. Dat heeft ermee te maken dat bij geluidsmetingen omstandigheden zoals het weer, andere geluidsbronnen en de kwaliteit van de meetapparatuur vaak een verstorende invloed hebben op de meetwaarden. Geluidsgegevens die gebruikt worden bij de geluidsberekeningen zijn ontleend aan de certificering van de vliegtuigen.

Vanwege het beperkt aantal vluchten per dag is de geluidbelasting van MAA zeer wisselend, met lange periodes van ‘geen geluidbelasting van MAA’. Geluidsmetingen bij MAA hebben daardoor het nadeel dat tijdens deze lange periodes van ‘geen geluidsbelasting vanwege MAA’ (enkel) het omgevingsgeluid wordt gemeten (en niet het geluid vanwege vliegtuigen). Dit omgevingsgeluid verstoort de gemeten informatie. Dit is anders bij luchthavens waar een meer continue stroom van vliegtuigen is.

Meetpunten

In opdracht van de CRO heeft Sensornet meetpunten geplaatst in de omgeving van Maastricht Aachen Airport.

De metingen spelen geen rol bij het bepalen of de luchthaven binnen de vergunde milieuruimte opereert. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is bevoegd gezag en ziet er op toe dat de luchthaven niet meer geluid ‘produceert’ dan toegestaan. Dit gebeurt aan de hand van het vergunde jaargemiddelde en handhaving daarvan gebeurt door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Zie voor de actuele geluidswaarden bij MAA: Sensornet

Update: de CRO heeft besloten de metingen van Sensornet stop te zetten en alternatieven te onderzoeken.

Jaargemiddelden (Lden en Lnight)

In heel Europa, dus ook in Nederland wordt gerekend met Lden en LNight voor een gebruiksjaar. De geluidsberekeningen voor Maastricht Aachen Airport zijn volgens de geldende voorschriften uitgevoerd. Lden geeft de gemiddelde geluidsbelasting over het gehele etmaal (day-evening-night) en LNight geeft de gemiddelde geluidbelasting gedurende de nacht weer. Er gelden geen normen voor piekgeluid van individuele vliegtuigen, net zoals er ook geen normen gelden voor piekgeluiden voor weg-, rail- en waterverkeer.

Handhavingspunten

In de omzettingsregeling zijn voor 10 handhavingspunten grenswaarden bepaald aan deze geluidbelasting Lden. De gemiddelde waarde van de handhavingspunten zijn een weerslag van de geluidbelasting over een aaneengesloten periode van twaalf maanden. De tijdelijke verhoging van het geluid bij een overvliegend vliegtuig wordt meegenomen in de gemiddelde geluidbelasting, maar wordt niet getoetst als piekgeluid; er wordt niet getoetst op de hoogste geluidwaarde tijdens het overvliegen, wel op de gemiddelde geluidbelasting tijdens het overvliegen.

Milieugebruiksruimte

De grenswaarden geven ons, onze gebruikers en de luchtverkeersdienstverlening gezamenlijk een milieugebruiksruimte. Binnen die ruimte kunnen wij opereren voor zover ook wordt voldaan aan de regels van het besluit en overige wettelijke eisen bijvoorbeeld voor interne veiligheid. De handhaving van de grenswaarden en de regels voert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) uit. Ten behoeve van de handhaving rapporteren wij elk kwartaal aan ILT. Daarin gaan we onder andere in op het verloop van de geluidbelasting op ieder handhavingspunt en op de tijdstippen, waarop door luchtvaartuigen van de luchthaven gebruik is gemaakt.

De systematiek van handhavingspunten met geluidsgrenswaarden, continue geluidsmonitoring door de onszelf en controle van de geluidbelasting door ILT biedt voldoende garantie dat de werkelijke geluidbelasting niet meer bedraagt dan de vastgestelde grenswaarden in de handhavingspunten. Als de grenswaarden in de handhavingspunten worden gerespecteerd bedragen de geluidbelastingen op andere plaatsen ook niet meer dan de voorspelde waarden in de m.e.r.-beoordelingsnotitie.

Informatiebronnen over geluid:

Vliegtuiggeluid