Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Geluidsmetingen rondom Maastricht Aachen Airport

By 20 december 2019 Omwonenden

In opdracht van CRO Maastricht voert Sensornet vanaf deze maand geluidsmetingen uit op zes meetlocaties in de omgeving van Maastricht Aachen Airport. Dit gebeurt naar aanleiding van de behoefte van omwonenden van de luchthaven om een actueel beeld te hebben van de (piek)geluiden die door  Deze geluidsmetingen zijn real time te volgen via de website van Sensornet.

De metingen worden uitgevoerd op drie locaties in de gemeente Beek en drie in de gemeente Meerssen. De metingen worden verwerkt in rapportages. De CRO werkgroep omgevingsmaatregelen analyseert deze rapporten op mogelijkheden voor concrete hinder beperkende maatregelen. De metingen kunnen ook patronen of specifieke inzichten opleveren die nader onderzoek vergen. In dat geval bekijkt de werkgroep in overleg met gespecialiseerde onderzoeksinstellingen welke vervolgonderzoeken mogelijk en zinvol zijn. Na nader onderzoek wordt bepaald  of en zo ja welke maatregelen haalbaar zijn om hinder te beperken.

De metingen spelen geen rol bij het bepalen of de luchthaven binnen de vergunde milieu ruimte opereert. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is bevoegd gezag en ziet er op toe dat de luchthaven niet meer geluid ‘produceert’ dan toegestaan aan de hand van het vergunde jaargemiddelde. Handhaving gebeurt door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Heeft u vragen over de geluidsmetingen? Stuur dan een email naar info@cromaastricht.nl

In de CRO Maastricht zijn verschillende belanghebbenden van Maastricht Aachen Airport vertegenwoordigt. Dit jaar is gestart met het initiëren, maken en uitvoeren van ‘omgevingsafspraken’ met als doel het beperken van vermijdbare hinder.