Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Terugblik m.e.r.-informatiebijeenkomst 27 mei

Maastricht Aachen Airport (MAA) bereidt een aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit voor. Het luchthavenbesluit is een vergunning voor de luchtgebonden activiteiten van MAA. Hiervoor is het noodzakelijk de milieueffecten te onderzoeken van hetgeen waarvoor we het luchthavenbesluit aanvragen. De rapportage van de mer-beoordeling wordt ingediend bij het Ministerie van I&W, die deze vervolgens voorlegt aan de Commissie mer voor advies.

De basis voor de aanvraag en mer-beoordeling vormt zowel het besluit van Provinciale Staten van december 2022 voor een toekomstbestendig en omgevingsbewust Maastricht Aachen Airport, alsook het advies van Dhr van Geel. Dit advies bracht Dhr. Van Geel uit na een uitgebreide verkenning onder belanghebbenden van de luchthaven.

Voor de aanvraag van het luchthavenbesluit en het opstellen van de mer.-beoordeling laat MAA verschillende onderzoeken uitvoeren naar het effect van het aan te vragen toekomstscenario op het milieu en de omgeving. Het toekomstscenario bestaat uit het aantal vliegbewegingen, de vliegtuigtypes, de tijdstippen en de afstandsklassen die wij (jaarlijks) verwachten zoals afgesproken in Provinciale Staten in 2022. De milieueffecten betreffen onder meer geluid, stikstofuitstoot, stikstofdispositie, luchtkwaliteit, geur en externe veiligheid.

Tijdens de informatiebijeenkomst op 27 mei informeerden wij de aanwezigen o.a. over het volgende:

Kader

Het besluit van Provinciale Staten gaat onder andere uit van het advies van Dhr. van Geel voor maximaal 5600 ernstig gehinderden in 2025. Naast het advies van Dhr. van Geel bevatte het PS besluit ook het Businessplan 2022 van Maastricht Aachen Airport met vliegscenario’s die voldoen aan die doelstelling van maximaal 5600 ernstig gehinderden in 2025.

Toekomstscenario

De vlootsamenstelling in het oorspronkelijk toekomstscenario van het businessplan is aangepast, waarbij we meer inzetten op vrachtvluchten met de Airbus 350. Dit komt omdat – nadat het rapport van Dhr Van Geel is verschenen – de geluidclassificatie van de Boeing 777 verder gespecificeerd is wat tot een hogere geluidsbelasting leidt. Dit zou leiden tot meer ernstig geluidgehinderden in 2025 dan in 2019 en dat vindt MAA niet wenselijk. Met de aanpassing is het aantal ernstig geluidgehinderden in 2025 gelijk aan die in 2019.

Daarnaast vragen we in het nieuwe luchthavenbesluit een operationele baanlengte aan van 2.750 meter en openingstijden van 7 tot 23 uur (ipv 6 tot 23 uur).

Vervolg

Van het toekomstscenario zijn we bezig de milieueffecten te onderzoeken. 27 augustus  informeren we belanghebbenden over de resultaten van deze onderzoeken. Ook de CRO informeren we in de tweede helft van augustus.

De bijeenkomst in augustus vervangt de eerder geplande bijeenkomsten van 4 juli. Hiermee komen we o.a. tegemoet aan het verzoek de bijeenkomst niet enkele dagen voor de schoolvakanties te plannen.

Deze effecten worden samen met de milieueffecten van de referentiesituatie en de huidige situatie voorgelegd aan het ministerie van I&W en aan de commissie mer. We verwachten dit eind augustus te doen. Na het verwerken van eventuele reacties van I&W en de commissie mer wordt het nieuwe Luchthavenbesluit aangevraagd. Dit gebeurt naar verwachting eind 2024.

De presentatie van 27 mei kun je hier downloaden. Wil je meer weten over het Luchthavenbesluit en eerdere informatiebijeenkomsten? Kijk dan op deze speciale pagina op de website van Maastricht Aachen Airport. Luchthavenbesluit – Maastricht Aachen Airport