Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Informatiebijeenkomst m.e.r.-beoordeling: onderzoeken naar milieu effecten

By 19 december 2023januari 12th, 2024Bijeenkomsten, Luchthavenbesluit, Nieuws, Omwonenden

17 januari 2024, 19.00 uur

Voor de aanvraag van het nieuwe luchthavenbesluit verwachten we geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu(milieueffecten) ten opzichte van de huidige vergunning. Met de m.e.r.-beoordeling maken we  de effecten van de aan te vragen luchtgebonden activiteiten op het milieu op een objectieve manier inzichtelijk.

Op woensdag 17 januari praten we belangstellenden bij tijdens de derde informatiebijeenkomst over de m.e.r.-beoordeling. Deze m.e.r.-beoordeling gaat vooraf aan de aanvraag voor een nieuw Luchthavenbesluit voor Maastricht Aachen Airport. Tijdens deze bijeenkomst delen we de uitgangspunten van de onderzoeken en de eerste onderzoeksresultaten met de aanwezigen.

Deze bijeenkomst komt in de plaats van de uitgestelde bijeenkomst van 26 september. De afgelopen maanden hebben we gebruikt om de nauwkeurigheid en juistheid van de uitgangspunten te definiëren en af te kaderen en om de planning bij te stellen voor het opleveren van de m.e.r.-beoordeling aan het ministerie en aan de Commissie voor de milieueffectrapportage,

Praktische informatie
De bijeenkomst vindt plaats bij Travelicious op de eerste verdieping van de passagiersterminal van Maastricht Aachen Airport (Vliegveldweg 90). Parkeren kan gratis op P1. Tegen inlevering van uw parkeerkaart ontvangt u bij binnenkomst een gratis uitrijkaart voor P1.

Programma
Ontvangst vanaf:     19.00 uur
Start presentatie:     19.15 uur
Einde bijeenkomst: 21.00 uur

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht via dit formulier en kan tot en met 15 januari 2024:

Aanmelden was mogelijk tot en met 14 januari 2024. De aanmelding is nu gesloten.

m.e.r.-beoordeling
Met de m.e.r.-beoordeling maken we de effecten van de aan te vragen luchtgebonden activiteiten op het milieu op een objectieve manier inzichtelijk. Voor deze m.e.r.-beoordeling voeren we verschillende onderzoeken uit. Welke onderzoeken dit zijn en welke modellen we gebruiken hebben we samen met verschillende deskundigen toegelicht tijdens de informatieavond 6 juli. We verwachten geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu(milieueffecten) ten opzichte van de huidige vergunning. De onderzoeken geven hierover uitsluitsel.

De m.e.r.-beoordeling die we momenteel voorbereiden, kent een aantal additionele zaken ten opzichte van de wettelijke vereiste van een m.e.r.-beoordeling. Dit zijn onder meer:
• Een beperkte variantenbeoordeling
• Uitgebreide communicatie met de omgeving (omwonenden en gemeentes) met als doel de omgeving vroegtijdig en periodiek te informeren over de aanpak en de resultaten van de onderzoeken.
• Het ter toetsing voorleggen van de m.e.r.-beoordelingsrapportage aan de commissie voor de milieueffectrapportage
• Het detailniveau van de milieuonderzoeken is vergelijkbaar met het niveau van een volledige MER.

Voor vragen over dit bericht, mail naar communications@maa.nl

Uitstel Luchthavenbesluit
Dinsdag 19 december heeft demissionair Minister Harbers de Tweede Kamer geïnformeerd dat het proces bij luchthavens om tot aanvragen van luchthavenbesluiten te komen met enkele maanden wordt vertraagd. Dit heeft onder meer te maken met het onderzoeken van extra alternatieven, de complexiteit van de nieuwe rekenmethode voor geluidbelasting (Doc29) en afstemming met regionale overheden.

Procedures mbt vergunningen Maastricht Aachen Airport
Momenteel lopen de volgende trajecten, relevant voor de diverse vergunningen van Maastricht Aachen Airport:
Provinciaal Inpassingsplan (PIP Proefdraaien)
Dit plan legt de geluidszone en de daarbij behorende akoestische randvoorwaarden vast voor alle grondgebonden activiteiten van MAA (waaronder het proefdraaien van vliegtuigen na onderhoudswerkzaamheden). Provincie Limburg is verantwoordelijk voor het Provinciaal Inpassingspan.
Milieuvergunning (Omgevingsvergunning MAA)
In deze vergunning legt de Gemeente Beek als bevoegd gezag de omvang van de grondgebonden activiteiten vast en alle daarbij behorende milieutechnische randvoorwaarden. De milieuvergunning is een meer gedetailleerde invulling van het hetgeen in het Provinciaal Inpassingsplan wordt vastgesteld en wordt samen met het PIP ter inzage gelegd.
Vergunning Wet Natuurbescherming (Wnb-vergunning)
In deze vergunning legt het Ministerie van LNV alle grond- en luchtgebonden activiteiten van Maastricht Aachen Airport vast en de invloed daarvan op de omliggende Natura 2000-gebieden. Hierbij kijkt de minister specifiek naar stikstof, geluid, visuele verstoring en aanvaring met vogels.
Luchthavenbesluit
In het luchthavenbesluit legt het Ministerie van IenW de luchtgebonden activiteiten van Maastricht Aachen Airport vast. Momenteel vinden ter voorbereiding van de aanvraag onderzoeken plaats voor de m.e.r. beoordeling (milieu effect rapportage). Maastricht Aachen Airport laat deze onderzoeken uitvoeren en bereidt de aanvraag van het luchthavenbesluit voor.