Skip to main content

Maastricht Aachen Airport in 2021 binnen grenswaarden geluidsbelasting

By 3 februari 2022Nieuws

Na afloop van elk gebruiksjaar publiceert ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) de ‘Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport’. Hierin rapporteert ILT haar bevindingen met betrekking tot het volgen van de regels en de grenswaarden zoals vastgelegd in de Omzettingsregeling. Dit rapport betreft het gebruiksjaar 2021 dat loopt van 1
november 2020 tot en met 31 oktober 2021. 

Uit de handhavingsrapportage blijkt dat de coronacrisis en de coronamaatregelen die de regering in 2021 genomen heeft, van grote invloed zijn op het aantal vliegtuigbewegingen op MAA. De gevolgen hiervan voor het gebruiksjaar 2021 zijn vooral zichtbaar bij de berekende geluidbelasting in handhavingspunten en het aantal vluchten buiten openingstijden. Deze bijzondere situatie zorgt ervoor dat de berekende geluidbelasting, evenals in het gebruiksjaar 2020, ruim onder de gestelde grenswaardes ligt.
Belangrijkste resultaten en acties:

  1. De grenswaarden voor de geluidbelasting in de handhavingspunten zijn niet overschreden.
  2. Dit jaar hebben meer vrachtvliegtuigen de luchthaven aangedaan (onder andere de Boeing 777). Niet voor alle vrachtvliegtuigen zijn de geluidskenmerken onderdeel van de geluidberekeningssoftware. Dit zal in gebruiksjaar 2022
    worden aangepast door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  3. Op de luchthaven waren in totaal 3 vliegtuigbewegingen na 23:00 uur. Onderzoek hiervan heeft uitgewezen dat deze vluchten vielen onder de uitzonderingscategorieën van de Omzettingsregeling. Zodoende was er voor de ILT geen aanleiding om handhavend te reageren op deze overtreding.
  4. De ILT onderzocht 14 vluchten die van de vertrekroutes afweken. Deze vluchten weken slechts marginaal af van de vertrekroute, of ze weken af door aanvullende instructies van de luchtverkeersleiding of door meteorologische
    omstandigheden. In 1 geval is er een overtreding geconstateerd waar handhavend tegen is opgetreden. De betreffende luchtvaartmaatschappij heeft een waarschuwingsbrief ontvangen.