Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Wet- en regelgeving

By 31 juli 2020maart 27th, 2023Informatieportal

De regels voor het gebruik van Maastricht Aachen Airport zijn omschreven in een vergunning. Er is een vergunning voor de luchtgebonden activiteiten en een voor de grondgebonden activiteiten (milieuvergunning). Deze laatste wordt verleend door de lokale overheid: de gemeente Beek. Omdat Maastricht Aachen Airport een luchthaven van nationaal belang is verleent de Rijksoverheid de vergunning voor de luchtgebonden activiteiten. Hierin zijn onder andere de openingstijden, de geluidszone en de vliegroutes vastgelegd.

Aanwijzing en omzettingsregeling

De aanwijzing is de vergunning van Maastricht Aachen Airport die in 2004 van kracht werd. In 2008 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu besloten dat er een vernieuwing moet komen van de regelgeving voor burgerluchthavens. Vast te leggen in een luchthavenbesluit. Als gevolg hiervan is het aanwijzingsbesluit van Maastricht Aachen Airport in 2013 omgezet in een tijdelijk ‘omzettingsregeling’. Deze omzettingsregeling bevat de regelgeving waarbinnen de luchthaven op dit moment opereert, tot het nieuwe luchthavenbesluit er is.

Luchthavenbesluit

Alle luchthavens moeten in het bezit zijn van een luchthavenbesluit. Dit besluit omschrijft de kaders waarbinnen wij als luchthaven moeten blijven. Zoals planologische beperkingen voor de omgeving van de luchthaven met het oog op vliegveiligheid, geluidsbelasting en externe veiligheid.

In 2014 zijn wij gestart met de aanvraagprocedure voor de aanpassing van het bestaande Luchthavenbesluit. Deze procedure is eind 2018 stopgezet. Er wordt een nieuw luchthavenbesluit voorbereid dat economisch haalbaar moet zijn en moet passen binnen de concessie. Uitgangspunt voor de aanvraag is het amendement dat 16 december is aangenomen door Provinciale Staten.

Met de vaststelling van een luchthavenbesluit wordt formeel geregeld dat gemeenten deze beperkingen moeten handhaven en laten doorwerken in bestemmingsplannen.

Toezicht en handhaving

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is bevoegd gezag voor de regionale luchthavens. De Inspectie Leefomgeving en Transport is de toezichthoudende instantie van dit ministerie.
De bevindingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport met betrekking tot de naleving van de milieuregels en de grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten worden jaarlijks vastgelegd in een handhavingsrapportage.
De gemeente Beek is verantwoordelijk voor de naleving van de milieuvergunning, voor grondgebonden activiteiten zoals het proefdraaien.