Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

De regels voor het gebruik van Maastricht Aachen Airport zijn omschreven in een vergunning. Er is een vergunning voor de luchtgebonden activiteiten en een voor de grondgebonden activiteiten (milieuvergunning). Deze laatste wordt verleend door de lokale overheid: de gemeente Beek. Omdat Maastricht Aachen Airport een luchthaven van nationaal belang is verleent de Rijksoverheid de vergunning voor de luchtgebonden activiteiten. Hierin zijn onder andere de openingstijden, de geluidszone en de vliegroutes vastgelegd.

Aanwijzing en omzettingsregeling

De aanwijzing is de vergunning van Maastricht Aachen Airport die in 2004 van kracht werd. In 2008 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu besloten dat er een vernieuwing moet komen van de regelgeving voor burgerluchthavens. Vast te leggen in een luchthavenbesluit. Als gevolg hiervan is het aanwijzingsbesluit van Maastricht Aachen Airport in 2013 omgezet in een tijdelijk ‘omzettingsregeling’. Deze omzettingsregeling bevat de regelgeving waarbinnen de luchthaven op dit moment opereert, tot het nieuwe luchthavenbesluit er is.

Luchthavenbesluit

Met het luchthavenbesluit geeft het Rijk de vergunning af voor de ontwikkeling en operatie van Maastricht Aachen Airport. In een luchthavenbesluit worden onder andere planologische beperkingen vastgelegd voor de omgeving van de luchthaven met het oog op vliegveiligheid, geluidsbelasting en externe veiligheid. Met de vaststelling van een luchthavenbesluit wordt formeel geregeld dat gemeenten deze beperkingen moeten handhaven en laten doorwerken in bestemmingsplannen. Momenteel wordt de aanvraag voor het luchthavenbesluit voorbereid door de provincie Limburg. Oud-staatssecretaris Pieter van Geel voert gesprekken met belanghebbenden van Maastricht Aachen Airport. Op basis van deze gesprekken en aanvullende onderzoeken vormt hij een advies voor de aanvraag van het luchthavenbesluit.

Toezicht en handhaving

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is bevoegd gezag voor de regionale luchthavens. De Inspectie Leefomgeving en Transport is de toezichthoudende instantie van dit ministerie.
De bevindingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport met betrekking tot de naleving van de milieuregels en de grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten worden jaarlijks vastgelegd in een handhavingsrapportage.
De gemeente Beek is verantwoordelijk voor de naleving van de milieuvergunning, voor grondgebonden activiteiten zoals het proefdraaien.