Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

CRO community laat omwonenden meepraten over Maastricht Aachen Airport

By 26 juni 2020 Nieuws, Omwonenden

1.500 inwoners van Zuid-Limburg kunnen vanaf nu meepraten over de toekomst van Maastricht Aachen Airport. De ‘Commissie Regionaal Overleg’, waarin omwonenden en het vliegveld al vertegenwoordigd zijn, start daarvoor een online platform. In die besloten, digitale omgeving krijgen mensen de kans te reageren op stellingen en op elkaar. De uitkomsten spelen een rol in de afweging welke maatregelen moeten worden genomen om hinder te beperken. Deze vorm van inspraak vindt nergens anders in Nederland plaats.

CRO community
In de online omgeving legt de CRO stellingen of vragen voor die te maken hebben met Maastricht Aachen Airport. Elk lid kan hierop reageren en zijn of haar mening, beleving of ervaring delen. Want die mening, beleving en ervaring gebruikt de CRO in haar afweging welke maatregelen zinvol zijn en hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Denk hierbij aan geluid beperkende maatregelen, vroege of late vluchten, geluidmetingen of baangebruik. Elk onderwerp met impact op de omgeving komt in aanmerking voor het raadplegen van de leden. CRO Maastricht heeft hiermee een primeur in Nederland. Nergens worden omwonenden op zo’n manier geraadpleegd over thema’s rondom een luchthaven.

Leden
Alle inwoners van Zuid-Limburg die wonen binnen de geluidscontouren of waar de vliegroutes liggen komen in aanmerking om aan het platform deel te nemen. De deelnemers ontvangen een brief met hoe zij deel kunnen nemen.

Maastricht Aachen Airport
Maastricht Aachen Airport wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als knooppunt voor luchtvracht en reizigers. Daarbij moeten de belangen van een goede leefomgeving niet uit het oog verloren worden. Vanzelfsprekend is de wetgeving leidend. Maar ook de mening van belanghebbenden en omwonenden is van belang.

CRO
Om een juiste balans te vinden tussen de belangen van alle partijen die aan de luchthaven verbonden zijn, is in 2014 door de staatssecretaris de Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven Maastricht opgericht. De CRO heeft besloten om de communicatie te verbreden en te verbeteren door een online platform in te richten voor omwonenden en belanghebbenden van de luchthaven. De CRO is een overlegorgaan waar omwonenden en belanghebbenden, bestuurders van de gemeenten Beek, Maastricht en Meerssen, de directie van MAA, Provincie Limburg en ondernemers op de luchthaven overleggen over de verdere ontwikkeling van MAA. Meer informatie over de CRO en de CRO community vind je op cromaastricht.nl