Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Luchthaven 3 dagen dicht i.v.m. onderhoud

By 12 mei 2021Nieuws, Omwonenden

Maastricht Aachen Airport is voornemens van maandag 31 mei 14.00 uur tot en met 4 juni 06.00 uur te sluiten voor vliegverkeer in verband met werkzaamheden aan de start- en landingsbaan. Met dit voorgenomen onderhoud, overbruggen we de periode tot het daadwerkelijke grootschalige onderhoud dat naar verwachting in het najaar van 2022 plaats vindt.

Wat gaan we doen?

In samenwerking met BAM vervangen we de bovenste asfaltlaag van het meest zuidelijke deel van de baan door een tijdelijke laag. Dit gaat om een oppervlakte van 4500 vierkante meter.

Daarnaast vervangen we 14 betonplaten op de intersectie W1. Dit is de intersectie die platform Noord verbindt met de landingsbaan. Deze werkzaamheden vinden overdag plaats. In verband met het uitharden van het beton kunnen we deze intersectie na oplevering 5 dagen niet gebruiken. Dit betekent platform Noord indien mogelijk een aantal dagen wordt ontzien en de vliegtuigen grotendeels via de intersectie ter hoogte van de passagiersterminal de baan betreden en verlaten.

Waarom gebeurt dit?

Het voorgenomen grootschalige onderhoud (bekend als de baanrenovatie) is op verzoek van het provinciaal bestuur, op een verantwoorde wijze doorgeschoven tot het najaar 2022. Dit uitstel was mogelijk onder de voorwaarden van een aantal extra (onderhouds)maatregelen, zoals dagelijkse baaninspecties, herstel van optredende schade aan de baan en waar nodig het vervangen van betonplaten te vervangen.

Daarnaast is nu, op korte termijn aanvullend onderhoud noodzakelijk, om de veiligheid van het baangebruik te kunnen garanderen. Met dit onderhoud, overbruggen we de periode tot het daadwerkelijke grootschalige onderhoud dat naar verwachting in het najaar van 2022 plaats vindt.

Verder uitstel van de werkzaamheden acht NACO (Netherlands Airport Consultants) vanwege veiligheidsrisico’s niet verantwoord.

Wanneer gebeurt dit?

De onderhoudsmaatregelen zijn dermate omvangrijk, dat de start- en landingsbaan gedurende drie en een halve dag niet gebruikt kan worden door vliegverkeer.  De werkzaamheden starten op maandag 31 mei om 14.00 uur en duren tot en met donderdag 3 juni 23.00 uur met een mogelijke uitloop tot vrijdag 4 juni 06.00 uur. De werkzaamheden vinden overdag en ‘s nachts plaats. De planning is zo opgesteld dat de werkzaamheden met de grootste geluidsoverlast niet in de avond en nacht worden uitgevoerd.

Waarom gebeurt dit nu?

Als gevolg van het uitstellen van het grootschalig onderhoud aan de baan, moeten deze tijdelijke onderhoudsmaatregelen getroffen worden om de veiligheid tot aan het grootschalige onderhoud te kunnen garanderen.

Deze werkzaamheden konden niet eerder uitgevoerd worden omdat de temperatuur dit niet toeliet. Wachten is geen optie omdat we aan de vooravond staan van de start van het zomerseizoen voor de passagiers. Verder uitstel zou onze passagiersluchtvaartmaatschappijen onnodig hard treffen, aangezien de start van het zomerschema gepland staat begin juni. Door de werkzaamheden nu uit te voeren beperken we de schade voor hen en het ongemak voor de passagiers die dan niet via MAA kunnen vertrekken of aankomen.

Dit is nadrukkelijk geen voorschot op het grootschalig onderhoud eind 2022. Dit onderhoud is noodzakelijk om de tijd tot aan de grootschalige renovatie veilig te kunnen blijven opereren.

Wat betekent dit voor het vliegverkeer?

De luchthaven is gesloten voor vliegverkeer van maandag 31 mei 14.00 uur tot vrijdag 4 juni 06.00 uur.

Wat betekent dit voor de (direct) omwonenden van de luchthaven?

In april 2021 is onderzocht wat de verwachte geluidsbelasting is behorende bij de voorgenomen werkzaamheden. De planning is aangepast op basis van de resultaten van dit onderzoek voor wat betreft de te verwachten geluidsbelasting. In deze aangepaste planning voeren we de werkzaamheden die het meeste geluid veroorzaken niet in de avond- en nachtperiode uit. De luchthaven sluit daarom op maandag 31 mei om 14.00 uur ’s middags, zodat het freeswerk van het bestaande asfalt overdag kan starten en voor de avond is afgerond.

Ook wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van geluidsarmer materieel, om de overlast te beperken.

Door het nemen van deze maatregelen blijven de werkzaamheden binnen de geldende (geluids)norm van 40 dB(A) voor de nacht en 45 dB(A) voor de avond. Voor deze norm geldt de geluidsbelasting op de gevel van de woningen. Aangezien het merendeel van de bewuste woningen geïsoleerd is in het kader van het isolatieprogramma luchtvaart, is de belasting binnenshuis lager dan beoogd bij het opstellen van deze normen.

Desondanks bieden we voor 23 mei per brief de bewoners van de woningen waar volgens het onderzoek het hoogste geluidniveau optreedt hotelovernachtingen aan voor de eerste 2 nachten.   

Via diverse communicatiekanalen houden we de omwonenden op de hoogte van de werkzaamheden. Hierover volgt op korte termijn meer informatie.

Vergunningen en ontheffingen

Een geluidbelasting van 45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode is normaliter toelaatbaar voor permanente activiteiten van bedrijven en kan daarom als acceptabele geluidsbelasting worden gezien voor tijdelijke werkzaamheden. Ook in de milieuvergunning van MAA is in de nachtperiode 40 dB(A) als geluidswaarde opgenomen.

Ondanks dat we de planning zo hebben ingericht dat de werkzaamheden in de avond en de nacht niet meer dan 40 dB(A) produceren, hebben we een ontheffing aangevraagd bij de Gemeente Beek.

Wat doen we om de hinder te beperken?

Allereerst plannen we de werkzaamheden zo dat we de werkzaamheden met het meeste geluid overdag uitvoeren. Daarnaast werken we met geluidsarm materieel. Hiermee blijven we binnen de norm van 40 dB(A) voor de avond en nacht. Desondanks bieden we omwonenden met de hoogste geluidsbelasting een hotelovernachting aan voor de eerste 2 nachten.

We hebben ook de mogelijkheid voor een geluidswal onderzocht, bijvoorbeeld van containers. Voor een optimale demping zijn meer dan 100 containers nodig. Het aan- en afvoeren van deze containers veroorzaakt hinder, die we voor een kort project als deze niet verantwoord vinden. De tijd die gemoeid is met het plaatsen van de containers leidt er zelfs toe dat geluid producerende werkzaamheden in de avond en nacht terecht komen.

Het aanpassen van de planning zodat bepaalde werkzaamheden niet in de avond en nacht plaatsvinden is effectiever gebleken. Daarnaast blijven we ook zonder geluidswal binnen de wettelijke normen van 40 en 45 dB(A).

Hoe vast is de planning?

De uitvoering van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden. Mogelijke vertraging heeft geen gevolgen voor de freeswerkzaamheden, maar mogelijk wel voor zagen, slijpen en boren. Als dit het geval blijkt te zijn worden de gevolgen meteen in kaart gebracht en aanvullende maatregelen getroffen.

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden en planning via MAA buurtnieuws. Meld je hier aan.