Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Meest voorkomende vragen en antwoorden

By 20 december 2022mei 8th, 2023Baanrenovatie

Algemeen

Waarom wordt de baan gerenoveerd?

De start- en landingsbaan wordt gerenoveerd vanwege de veiligheid. De huidige baan, die in 2005 grootschalig is gerenoveerd, is aan vervanging toe vanwege slijtage aan de bovenste laag van het asfalt. Door deze slijtage ontstaat het risico dat kleine deeltjes van het asfalt loslaten die voor schade kunnen zorgen aan vliegtuigen.

Afhankelijk van het gebruik heeft een start- en landingsbaan een bepaalde levensduur. De baan van MAA is 2.750 meter lang en 45 meter breed en bestaat uit een runway (vlakke, brede strook die vliegtuigen gebruiken bij het opstijgen of landen), aan beide zijde een baankop (uiteinde van de runway) en intersecties als aansluiting van de taxibaan naar de baan. De huidige start- en landingsbaan heeft bovendien 2 draaikoppen, beide op de zuidelijke helft van de baan. Op de draaikoppen draaien de vliegtuigen 360 graden.

Uit onderzoek bleek dat het grootste deel van het asfalt van de start- en landingsbaan geen constructieve gebreken heeft. Wel is er slijtage van de bovenste twee lagen van het asfalt door wielbelasting van kerende toestellen en weersinvloeden, willekeurige oppervlaktescheuren en scheurvorming bij overgangen van asfalt naar beton.

Wie voert de werkzaamheden uit?

Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV (regio Zuidoost) voert de werkzaamheden uit. Dura Vermeer heeft aantoonbare ervaring bij dit soort luchtvaartgerelateerde grote infrastructurele projecten, onder andere bij Groningen Airport Eelde, Lelystad Airport en Schiphol.

Wat zijn de totale kosten van de baanrenovatie?

De aanneemsom van Dura Vermeer bedraagt € 22.270.000 euro. Daarnaast zijn er nog aanvullende kosten (planvoorbereiding, projectleiding en toezicht).

Wordt de baan in de huidige uitvoering gerenoveerd of wordt deze (bijvoorbeeld de lengte) aangepast?

De lengte (2.750 meter) en breedte (45 meter) van de start- en landingsbaan blijft onveranderd en wordt gerenoveerd. Tevens vinden enkele aanpassingen plaats aan intersecties en de noordelijke baankop.

Daarnaast verdwijnt de verbreding van de kleine draaikop. Het beton blijft dus liggen, want dit is nog in goede staat. Alleen de verbreding wordt verwijderd waardoor hier het draaipunt vervalt. De aanhechting van het betondeel met het asfalt van de baan wordt wel gerenoveerd.

We vergroten de draaikop ten zuiden van de baan zodat deze voldoet aan de actuele richtlijnen van EASA.

Omdat de huidige baan niet overal helemaal recht is en de verkanting (dwarshelling) voor de afvoer van hemelwater niet overal goed ligt, wordt de asfaltlaag niet overal even dik weg gefreesd.

Is het nieuwe asfalt (Skypave) geschikt om op het asfalt vliegtuigen te draaien?

Volgens de aannemer wil je in principe ook op dit asfalt draaien voorkomen. Het kan wel, zeker voor de kleinere vliegtuigen, maar het is niet geschikt veelvuldig als draaikop te functioneren.

De werkzaamheden

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd?

Over de hele lengte en breedte van de start- en landingsbaan verwijderen we het huidige asfalt en vervangen dit door twee nieuwe asfaltlagen. Daarnaast vernieuwen we het beton van de noordelijke en zuidelijke baankop en de intersecties (W1, W3 en W4) tussen baan en taxibaan inclusief fundering. Intersectie W4 wordt qua ontwerp en afmetingen in overeenstemming gebracht met intersectie W3.

De verbreding van de kleinere draaikop vervalt in het nieuwe ontwerp, maar het betondeel op de baan blijft. Hiervan wordt alleen de aanhechting naar het asfalt vernieuwd.

Tenslotte vervangen we de volledige vliegveldverlichting van de start- en landingsbaan

Waarom wordt de baanverlichting vervangen?

De baanverlichting wordt vervangen door LED verlichting. Dit is duurzamer en meer levensloopbestendig dan de huidige verlichting.

Waarom wordt de zuidelijke draaikop vergroot?

De meest zuidelijke (grote) draaikop wordt vergroot om te voldoen aan de actuele richtlijnen die EASA stelt.

Waarom wordt de kleinere draaikop verwijderd?

De kleinere draaikop wordt verwijderd omdat deze door de ligging een veiligheidsrisico vormt. De kleine draaikop ligt te dicht bij de grote draaikop. Hierdoor kan dit bij weersomstandigheden met beperkt zicht tot verwarring leiden bij de piloten.

Produceren de werkzaamheden veel geluid?

Deze breekwerkzaamheden veroorzaken naar verwachting minder dan 60 db geluid op de gevels van de 5 maatgevende woningen. Het geluid op de gevels van deze maatgevende woningen wordt (na goedkeuring van de bewoners) gemeten door de aannemer en door het bevoegd gezag.

Door de geluidwerende wand neemt dit geluidniveau verder af.

Materiaalgebruik en hergebruik

Wordt er materiaal hergebruikt?

De opdracht aan Dura Vermeer is: Hergebruik? Zo vaak mogelijk!’. Voor dit project hergebruiken we de opgebroken betonverharding, het gefreesde asfalt, opgebroken funderingen en een deel van de vrijgekomen grond. De overige materialen die vrijkomen uit dit werk, maar die ze niet direct op MAA kunnen hergebruiken, krijgen een passende bestemming voor hergebruik.

Het teerhoudend asfalt voeren we af naar een erkende verwerker.

Wat voor asfalt komt er op de start- en landingsbaan?

Dura Vermeer brengt het asfaltmengsel Skypave aan als deklaag . Skypave is speciaal ontwikkeld voor start- en landingsbanen. Die zijn voorzien van een extra stroeve en waterbergende asfaltlaag die voldoende grip geeft aan vliegtuigen. De asfaltsoort Skypave voldoet aan alle eisen van stroefheid voor start- en landingsbanen op luchthavens en is een duurzame deklaag van hoogwaardige kwaliteit. Deze deklaag heeft Dura Vermeer ook aangebracht op Lelystad Airport en Groningen Airport Eelde.

Hinderbeperking

Welke maatregelen nemen we om de overlast te beperken?

Ons doel is om overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te voorkomen. Geluid als gevolg van geluidsgevoelige werkzaamheden (het opbreken en breken van beton uit de baan, het frezen van asfalt en het laden/lossen van materiaal) kan voor omwonenden uit de omliggende dorpen (met name Schietecoven en Ulestraten), de kantoren aan de Australiëlaan en het industrieterrein Horsterweg / Beneluxweg de meeste overlast geven. Daarom treffen we een aantal maatregelen om hinder te beperken:

 • Het uitgangspunt is dat we geen geluidsgevoelige werkzaamheden uitvoeren tussen 19.00 uur en 07.00 uur of op zon- en feestdagen.
 • We plaatsen een (container)wand langs de locaties waar beton wordt opgebroken en rondom de puinbreker en een grondwal ter hoogte van de noordelijke baankop.
 • Op een aantal woningen in de directe omgeving plaatsen we geluidsmonitoringsapparatuur. Daarmee meten we continu het geluid van de werkzaamheden.
 • Om stofoverlast tegen te gaan werken we met stofafzuiging en frezen we met water. Om overmatige stofoverlast in Schietecoven en Ulestraten te voorkomen, fresen we bij een sterke noordwesten wind niet op het meest zuidelijke deel van de start- en landingsbaan.
 • Bouwverkeer gaat niet door de dorpskernen en maakt overwegend gebruik van het zogenaamde witte ruis achteruitrijdsignaal in plaats van het piepsignaal.
 • Verlichting plaatsen we gericht naar het werk en van de woningen af.

Kan de omgeving last van het bouwverkeer ondervinden?

Er rijdt geen bouwverkeer door woonkernen. Zo voorkomen we hinder van bouwverkeer. Al het bouwverkeer rijdt via de Vliegveldweg, uitsluitend via twee poorten (3 en 13). Toeleveranciers worden hierover vooraf geïnformeerd en via bewegwijzeringsborden vanaf de A2 begeleid.

Verkeersregelaars borgen de verkeersveiligheid (van bijvoorbeeld het fietsverkeer) tijdens het in- en uitrijden.

Binnen het werkterrein vinden de transportbewegingen tijdens de werkzaamheden voornamelijk plaats via de start- en landingsbaan. Er wordt sporadisch via de taxibaan gereden.

Bouwverkeer maakt waar mogelijk gebruik van het zogenaamde witte ruis achteruitrijsignaal voor vrachtwagens.

Op welke dagen en tijdstippen zijn er werkzaamheden?

De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 en 23.00 uur op maandag tot en met zondag. Na 19.00 uur, op zon- en feestdagen voeren we géén geluidsverstorende werkzaamheden uit, maar werkzaamheden die geen of beperkt geluidhinder veroorzaken. Bijvoorbeeld grondwerkzaamheden, materiaal afvoeren, kabels en lampen aanbrengen, etc.

Welke maatregelen nemen jullie om de das te beschermen?

Voor de dassenburcht plaatsen we een speciaal hek dat licht afschermt. De das is een nachtdier en kan ontregelt raken van lichtvervuiling. Dit voorkomen we (op advies van stichting Das & Boom) op deze manier.

Vergunningen

Hoe zit het met de stikstofdepositie van de bouwactiviteiten? Is daar een vergunning voor aangevraagd?

De renovatie van de start- en landingsbaan is noodzakelijk vanwege de veiligheid en wordt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij gezien als beheer en onderhoud. Werkzaamheden in het kader van beheer en onderhoud zijn op dit moment vrijgesteld van vergunningplicht ten aanzien van stikstofdepositie.
Overigens tonen AERIUS berekeningen aan dat de toename aan stikstofdepositie als gevolg van de werkzaamheden volledig wordt gecompenseerd doordat er 8 weken geen vliegtuigen gebruik maken van de baan.

Communicatie

Is het mogelijk de baanrenovatie (op locatie) te volgen?

Tijdens de werkzaamheden is het panoramaterras tijdelijk geopend. Vanaf dit uitkijkpunt heb je zicht op het hele bouwterrein.  Daarnaast volg je via onze website live de werkzaamheden via een webcam.

Aannemer Dura Vermeer deelt dagelijks nog een update (incl. foto) in de BouwApp. Wekelijks publiceren we de voortgang op www.maa.nl/baanrenovatie.

Hoe wordt de (directe) omgeving geïnformeerd?

We hechten veel waarde aan een tijdige en volledige informatievoorziening naar omwonenden en andere belanghebbenden. Deze informatievoorziening bestaat in ieder geval uit:

 • Informatiebijeenkomst: In januari licht Dura Vermeer tijdens een informatiebijeenkomst de werkzaamheden toe en geeft inzicht in de te verwachten hinder.
 • Projectinformatiebrief: Eind februari ontvangen omwonenden de gedetailleerde planning van de te verwachten hinder
 • Wekelijks inloopspreekuur. Tijdens de werkzaamheden hebben omwonenden en geïnteresseerden de mogelijkheid wekelijks op een vast moment (waarschijnlijk donderdagmiddag) in gesprek te gaan met de aannemer.
 • Dagelijkse update: Via de BouwApp volgt dagelijks een update (incl. foto) van de werkzaamheden en mogelijke hinderbeleving . De BouwApp is een online platform voor omgevingscommunicatie.
 • Wekelijkse update: Op maa.nl/baanrenovatie biedt wekelijkst een terugblik en vooruitblik van de werkzaamheden.
 • Burendag: Mensen uit de directe omgeving kunnen eenmalig het werkterrein te bezoeken. Tijdens deze rondleiding geven de specialisten van Dura Vermeer een toelichting op het ‘hoe en waarom’ van de werkzaamheden: wat er gebeurt, waarom de werkzaamheden worden uitgevoerd, hoeveel mensen aan het werk zijn, welke machines worden ingezet en waar de hinder vandaan komt. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Hoe worden mensen geïnformeerd die geen toegang hebben tot digitale middelen?

Voor de informatiemarkt 13 februari is een uitnodiging gepubliceerd in de Geulbode en Nuutsbaeker.

Omwonenden in Geulle, Moorveld, Schietecoven, Geverik en het westelijk deel van Ulestraten ontvangen in april een projectinformatiebrief in de brievenbus.

Daarnaast is er tijdens de werkzaamheden een wekelijks inloopspreekuur en 20 mei een rondleiding voor direct omwonenden.

Besluitvorming

In december schaarde een meerderheid van Provinciale Staten (PS) zich achter het businessplan van Maastricht Aachen Airport. Gaat de baanrenovatie nu definitief door?

PS stemde 3 juni in met het voortzetten van de werkzaamheden voor de renovatie van de start- en landingsbaan waaronder de aanbestedingsprocedure en gunning van het project. Op 16 december stemde PS definitief in met voorzetting van de luchthaven. Met deze beslissing is er definitief groen licht voor de baanrenovatie.

Tijdpad en planning

Wanneer starten de werkzaamheden voor de baanrenovatie?

De (bouw)werkzaamheden aan de start- en landingsbaan starten op 08 mei 2023 en moeten op 30 juni 2023 gereed zijn. Gedurende deze 8 weken is het vliegveld volledig gesloten voor vliegverkeer. Om de uitvoering straks  soepel te laten verlopen, zijn de voorbereidende werkzaamheden  begin oktober al opgestart.

De planning van de aannemer heeft een eerdere einddatum dan 30 juni. Gaat de baan dan eerder open?

Als de aannemer de werkzaamheden heeft afgerond hebben we een buffer van 1 week voor eventuele uitloop, om op te ruimen, systemen te testen en voor een clean sweep. Bij de clean sweep wordt het terrein gecontroleerd op verboden voorwerpen.

Kan de baanrenovatie vertraging oplopen?

De planning van Dura Vermeer bevat voldoende buffer zodat om eventuele vertraging van werkzaamheden niet leidt tot het later openstellen van de luchthaven.

Waarom starten de werkzaamheden pas in mei?

De voorbereidingen nemen veel tijd in beslag. Denk aan het plannen van de werkzaamheden, de mensen en het materieel, het bestellen van het asfalt, etc. Daarnaast kunnen de werkzaamheden niet uitgevoerd worden bij temperaturen onder het vriespunt. Eerder starten betekent risico op vertraging vanwege weersomstandigheden.

De luchthaven tijdens de baanrenovatie

Wat doen de medewerkers van MAA en luchthavenafhankelijk bedrijven op MAA tijdens de werkzaamheden?

Medewerkers van MAA voeren deze periode alternatieve werkzaamheden uit en gebruiken de periode voor training en opleiding.

Is het luchtruim boven Maastricht Aachen Airport ook gesloten tijdens de baanrenovatie?

Nee. De luchtverkeersleiding (LVNL) blijft vanaf de toren op MAA het verkeer afhandelen dat het luchtruim kruist.

Is de passagiersterminal gesloten tijdens de baanrenovatie?

Dit wordt in overleg met de concessiehouder van de aanwezige horeca besloten.

Wat gebeurt er op de luchthaven tijdens de baanrenovatie?

Luchtvracht en passagiersvervoer door de lucht is niet mogelijk op de luchthaven tijdens de baanrenovatie. Dit betekent dat een groot deel van de operatie stil ligt en dat de medewerkers alternatieve werkzaamheden uitvoeren, al dan niet in opdracht van Maastricht Aachen Airport. Een deel van de vrachtafhandeling (truck to truck) gaat ook tijdens de baanrenovatie.