Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Veelgestelde vragen informatiebijeenkomst m.e.r.-beoordeling 6 juli 2023

By 25 juli 2023Geen categorie

Vragen informatiebijeenkomst m.e.r.-beoordeling

6 juli werden omwonenden en andere belanghebbenden bijgepraat over de onderzoeken en uitgangspunten van de m.e.r.-beoordelingsnotitie voor de aanvraag van het nieuwe luchthavenbesluit. De vragen van de aanwezigen beantwoorden we hier nogmaals.

m.e.r.-beoordeling

Welke criteria spelen een rol bij het beoordelen (door commissie m.e.r.) of er een volledig m.e.r. nodig is?

Een milieueffectrapportage (m.e.r.) maakt de effecten voor het milieu inzichtelijk van een plan of besluit. Een m.e.r. bestaat uit een uitgebreid onderzoek naar de effecten van een project of een plan op onder meer de natuur, het milieu en de leefbaarheid. Het is altijd gekoppeld aan een besluit over dat project, zoals in dit geval een luchthavenbesluit.

Het is niet altijd nodig om een m.e.r. op te stellen en een m.e.r.-procedure te doorlopen. In bepaalde situaties volstaat een globale beoordeling van de milieueffecten (m.e.r.-beoordeling). Deze m.e.r.-beoordeling stelt vast of de activiteit al dan niet belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben en of een m.e.r. toegevoegde waarde heeft voor de besluitvorming.

Op basis van de eerder uitgevoerde onderzoeken én de voorwaarden die Provinciale Staten stelt aan de verdere ontwikkeling van Maastricht Aachen Airport verwachten we op voorhand geen aanzienlijke nadelige gevolgen voor het milieu. Provinciale Staten heeft aangegeven dat het aantal Ernstig Gehinderden (EGH) moet afnemen ten opzichte van de huidige vergunning. Daarom verwachten we dat de milieueffecten ook afnemen. Om die reden kan in deze situatie een m.e.r.-beoordeling volstaan.

Maastricht Aachen Airport wil zeker weten dat het nieuwe luchthavenbesluit geen belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Daarom analyseren deskundigen in opdracht van Maastricht Aachen Airport de mogelijke milieueffecten.

Hierbij kijken we naar de effecten op het gebied van geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit, stikstofdepositie en andere milieuonderwerpen die mogelijk beïnvloed worden als gevolg van het aangevraagde gebruik van de luchthaven. Op basis van deze analyse beoordeelt het bevoegd gezag (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) of het nieuwe luchthavenbesluit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Mochten er wél belangrijke nadelige gevolgen zijn, dan is een m.e.r.-procedure noodzakelijk.

Van welke data maakt de luchthaven gebruik voor het vaststellen van de uitstoot?

We maken gebruik van de emissie- en bronkenmerken die het ministerie van IenW hiervoor ter beschikking heeft gesteld. https://iplo.nl/thema/lucht/vaststellen-luchtkwaliteit/hulpmiddelen/emissiedatabase-luchtvaart/

To70 heeft in het voorstel voor Provinciale Staten (2022) het aantal vliegtuigen per jaar opgenomen. Komt er nu een tabel met die vliegtuigen en de uitstoot van deze vliegtuigen?

In de bijlagen bij de deelrapportages van de verschillende milieustudies worden tabellen opgenomen met detailresultaten.

Neemt het aantal vliegbewegingen/vliegtuigen toe?

Het is inderdaad de verwachting dat het aantal vliegtuigbewegingen toeneemt. Dhr. van Geel ging in zijn adviesrapport uit van een toename van het aantal vliegbewegingen en ook het Statenvoorstel over de toekomstige ontwikkeling van Maastricht Aachen Airport gaat uit van een toename van het aantal vliegbewegingen. De exacte aantallen zijn nu nog niet duidelijk.

Omdat ook is vastgesteld dat de hinder niet mag toenemen, kan het aantal vliegbewegingen alleen toenemen als deze uitgevoerd worden met stillere vliegtuigen of op tijdstippen die de nachtrust niet verstoren.

Bij CO2 wordt ook gekeken naar het effect op het klimaat. Ook boven de 3.000 voet?

Voor het broeikasgas CO2 brengen we de totale emissies voor het vliegverkeer dat vertrekt vanaf MAA in beeld.

In het businessplan is voor hinder gerekend met dosis effect relatie (DER) van Schiphol. Er zijn inmiddels nieuwe onderzoeken gepubliceerd (GGD en RIVM). Welke gegevens worden gebruikt voor de m.e.r.-beoordeling?

Voor de m.e.r.-beoordeling wordt het aantal ernstig gehinderden met zowel de dosis-effect relatie van Schiphol als met de dosis-effect relatie voor Limburg bepaald.

Kleinere, stillere vliegtuigen leveren meer pieken. Worden die pieken nu ook meegenomen?

De afname van het aantal ernstig gehinderden (EGH) is bepaald door Provinciale Staten. Het aantal EGH gaat uit van gemiddelde geluidbelasting en niet hoe vaak een piek optreedt.

Waar halen jullie in een relatief korte tijd alle gegevens vandaan die nodig zijn om de milieueffecten inzichtelijk te maken?

We maken hiervoor gebruik van een gevalideerd rekenmodel en een rekenvoorschrift. Er worden geen metingen uitgevoerd. De database waar we gebruik van maken is openbaar. Deze database bevat gevalideerde gegevens van vliegtuigen onder bepaalde omstandigheden.

Provinciale Staten heeft een besluit genomen. Welke informatie hebben zij gebruikt om te komen tot dit besluit?

Alle informatie die zij hebben gebruikt om te komen tot hun besluit staat op de website van Provincie Limburg: Toekomst Maastricht Aachen Airport – Provincie Limburg

Wordt voor het economisch belang ook rekening gehouden met de economische gevolgen voor de omwonenden?

In de mkba zijn de maatschappelijke en economische kosten en baten in kaart gebracht. We gaan geen nieuwe mkba uitvoeren. Wel kijken we of de vliegscenario’s die voldoen aan de afname van het aantal ernstig gehinderden (EGH) economisch haalbaar zijn.

Kunnen wij inzicht krijgen in de uitgangspunten en de scope van de onderzoeken die worden uitgevoerd voor de m.e.r. beoordeling?

Als alles klaar is stellen we de afwegingen beschikbaar en een uitgangspuntennotitie. Nu delen we de scope en de uitgangspunten in vogelvlucht.

Bepaalde uitgangspunten (aan de modellenkant) zijn nog niet gereed vanuit het bevoegd gezag. Zoals het rekenmodel voor geluid.

Wanneer krijgen we de input voor de modellen?

Een tijdstip is nog niet te noemen. Dit is afhankelijk van input van andere partijen. Het delen van de uitkomsten van de modellen voegen als extra stap toe aan de communicatiemomenten.

Hoe verdeel je de hinder in de omgeving. Wat zijn de criteria en wie bepaalt hoe de hinder wordt verdeeld?

In de m.e.r.-beoordeling gaat het over het verdelen van vliegverkeer. Niet over het verdelen van hinder.

In doc 29 staat dat taxiën grondgebonden geluid is. Neemt MAA dit dan ook mee als grondgebonden geluid?

Taxiën zit niet in de berekening voor de geluidbelasting voor het Luchthavenbesluit. Voor de m.e.r.-beoordeling doen we cumulatieonderzoek naar taxiënd verkeer. In doc29 staat beschreven dat taxiën niet buiten de luchthaven voor hinder zorgt. Dat is anders bij MAA. Daarom nemen we het mee in de analyse. Maar het komt niet in het Luchthavenbesluit.

Komt er een opeen telling van andere geluidsbronnen? Voor welk gebied doe je dat?

Binnen de hele 45 lden contour kijken we naar de gecumuleerde effecten van geluid en uitstoot. De 45 lden contour ligt nu nog niet definitief vast voor. Zodra dit definitief is, delen we dit.

Wat is het effect op het PIP (Provinciaal InpassingsPlan). Want taxiën wordt daar niet in meegenomen én het wordt ook niet in het LHB meegenomen.

Grondgebonden geluid begint vanaf het moment dat het vliegtuig stilstaat. Zo staat het omschreven in het PIP. Wat geluid betreft gaat het Luchthavenbesluit alleen over landen en stijgen. Niet over taxiën. Om te voorkomen dat taxiën nergens wordt meegenomen, nemen we het mee in de gecumuleerde effecten. Daarmee werken we volgens de eisen van het PIP en het luchthavenbesluit én nemen we in de m.e.r.-beoordeling mee wat door die eisen anders tussen wal en schip raakt.

Hoe wordt de uitstoot van ultrafijnstof meegenomen?

Er is te weinig bekend over ultrafijnstof om dit naar de toekomst te voorspellen. De informatie die we hebben gebruiken we om een kwalitatieve uitspraak doen over ultrafijnstof.

Is voor het milieu de eis dat het niet meer mag worden? Hoeft het niet minder te worden?

Wij toetsen in de m.e.r.-beoordeling of we voldoen aan de grenswaarden door de wet gesteld.

Daarnaast zijn er een aantal ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de negatieve impact van de luchtvaart op het milieu wordt verminderd, zoals:

  • Een CO2-plafond
  • Een bijmengverplichting / Biobrandstof / SAF