Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Omgeving

By 31 juli 2020maart 21st, 2024Informatieportal
Maastricht Aachen Airport heeft te maken met een grote diversiteit aan belanghebbenden. Zo kennen we de Provincie Limburg, die naast aandeelhouder ook belangenbehartiger van de omwonenden is. En natuurlijk de luchtvaartmaatschappijen, regionale belanghebbenden, gemeente Beek en de overige omliggende gemeenten en haar inwoners. Allemaal hebben ze zo hun eigen belangen en opvattingen over de toekomst van de luchthaven. En de verschillende belanghebbenden hebben wisselende verwachtingen van Maastricht Aachen Airport. Zo moet de luchthaven aan de ene kant commerciële vluchten faciliteren en economische activiteiten opwekken. En aan de andere kant deze activiteiten uitoefenen binnen de kaders van de geldende milieu- en geluidsruimte en de overlast minimaliseren. Het zoeken van een acceptabele én rendabele balans tussen al deze belangen is een ingewikkelde opdracht.

Commissie Regionaal Overleg

Al deze belangen worden zijn vertegenwoordigd in de adviescommissie Commissie Regionaal Overleg (CRO). In dit overlegorgaan zoeken de verschillende belanghebbenden van Maastricht Aachen Airport naar mogelijkheden om een zo goed mogelijk gebruik van de luchthaven te bevorderen. Een gebruik dat recht doet aan de belangen van de verschillende leden. Enerzijds betekent dit het stimuleren van de ontwikkeling van Maastricht Aachen Airport als mainport. Anderzijds betekent dit het zorgen voor een aangename leefomgeving voor omwonenden van de luchthaven. We zetten ons actief in om de CRO en de omwonenden op een juiste manier te informeren en te faciliteren in het verminderen van vermijdbare hinder en het bevorderen van een prettige leefomgeving.

Hinderbeperkende maatregelen

Met behulp van (de werkroep omgevingsafspraken van) de CRO onderzoeken we voortdurend de mogelijkheden om hinderbeperkende maatregelen te nemen. Zo hebben we in het verleden naar aanleiding van contact met omwonenden inmiddels de volgende successen behaald: 2017: Aantrekken nieuwe airlines o.b.v. criteria voor moderne en relatief schone vloot 2017: Vluchtschema waar mogelijk concentreren buiten de randen van de nacht 2018: Lesvluchten met grotere toestellen per 1 januari niet meer toegestaan 2018: Extensies t.g.v. beïnvloedbare factoren geminimaliseerd (1 in 2018) 2018: Vrachtvliegtuigen ontmoedigen voor 7 uur en na 19 uur te vliegen 2018: Beperken gebruik stroomaggregaten vliegtuigen zelf 2018: Slepen toestellen om geluidsoverlast karretjes te voorkomen 2018: Communicatie via website geïntensiveerd en verbeterd 2018: Per 1-11 zijn commerciële vluchten met bepaalde Antonov toestellen niet meer toegestaan 2018: Overleg omwonenden 2018: Lichtmasten op de tijdelijke parkeerplaats zijn verplaatst 2019: Per 1 april ontmoediging Boeing 747-400 en Airbus 310 2019: Optimaliseren vluchtschema’ s waar mogelijk om extensies te voorkomen 2019: Verouderde en meer vervuilende toestellen ontmoedigd d.m.v. verhoogde tarieven 2019: Aanpassen parkeerposities 2020: Vervangen APU door pre-conditioned air units (PCA)) 2020: Test met de lichtmasten op de platformen om overlast van licht te beperken 2020: Vooraf aankondigen extensies via website 2020: Afschermen koelcontainers 2020: Agenda voor een duurzame luchthaven 2020: Aankondigen proefdraaien en grondgebonden activiteiten 2020: Test opstelpositie take off 2021: Aanpassing tijden voor proefdraaien (Samco) naar ma t/m vrij 9 tot 17 uur 2021: Verdere aanscherping van proefdraaien (Samco) o.b.v. windroos 2022: Achteruitrijalarmen rijdend materieel vervangen door ruisalarm 2022: Bord met APU beperkingen geplaatst 2023: Per 1-4 zijn commerciële vluchten met een 747-200 niet meer toegestaan

Participatie

Voor diverse projecten kunnen omwonenden meedenken over de invulling en uitvoering. Zoals voor de aanvraag van het luchthavenbesluit, de communicatie en informatie en het proefdraaien. Omgevingsfonds MAA Het Omgevingsfonds MAA zet zich samen met omwonenden in voor het verbeteren van de leefomgeving rond Maastricht Aachen Airport. Daarvoor zijn 6 (subsidie)regelingen opgesteld waar omwonenden een beroep op kunnen doen. Het Omgevingsfonds MAA is een onafhankelijke stichting en géén onderdeel van Maastricht Aachen Airport. Kijk voor meer informatie over het Omgevingsfonds MAA op www.omgevingsfondsmaa.nl

Proefdraaien

Tijdens het proefdraaien draaien de motoren van een vliegtuig stationair en soms een korte tijd op vol vermogen. SAMCO, gevestigd op Maastricht Aachen Airport, voert onderhoud uit aan vliegtuigen. Dit kan gaan van een upgrade van de elektronica of het vervangen van een wiel tot een complete revisie van een vliegtuig. Bij het onderhouden van vliegtuigen is het noodzakelijk en wettelijk verplicht om te testen of alles goed werkt. Daarom is het bij bepaalde onderhoudswerkzaamheden nodig om proef te draaien. Soms op vol vermogen. Samco kan op 2 locaties proefdraaien. De ‘betonnen bak’ aan de westkant van het terrein is de officiële proefdraaiplaats die in de huidige milieuvergunning is opgenomen. Deze locatie is uitgerust met geluidswerkende wanden aan de noord- en oostkant. Proefdraaien op die locatie is gereguleerd binnen wettelijke geluidsnormen. Desondanks is in 2014 in overleg met omwonenden en de Provincie Limburg besloten om aanvullende werkafspraken te maken. Hiermee werd de overlast van het proefdraaien voor de omgeving verder beperkt. Bij een westenwind wordt nu uitgeweken naar een alternatieve locatie aan de oostkant, bij SAMCO om de overlast voor Ulestraten te beperken. Hierdoor is het aantal meldingen over het proefdraaien destijds afgenomen.

Provinciaal Inpassingsplan PIP

SAMCO wilt graag met turboprops én met jetmotoren proefdraaien. Jetmotoren zorgen niet voor meer overlast. Het is een ander type motor die niet in de huidige vergunning vermeld wordt. Om de overlast van het proefdraaien waar mogelijk te beperken vindt er overleg plaats met omwonenden en belanghebbenden bij het tot stand komen van de nieuwe vergunningsaanvraag. Momenteel is deze aanvraag als gevolg van de stikstofproblematiek vertraagd. De laatste stand van zaken met betrekking tot het provinciaal inpassingsplan (PiP) en de actualisatie van de vergunning staat op de website van de Provincie Limburg.

Melden van overlast

De Commissie Regionaal Overleg heeft als taak om alle belangen recht te doen. Meldingen over het gebruik van de luchthaven kunnen worden ingediend bij het Klachten Informatiecentrum Luchtverkeer. Ook kunnen omwonenden hier terecht voor vragen over regels over vliegverkeer en milieu.