Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Informatiebijeenkomst m.e.r. 27 mei

Maastricht Aachen Airport bereidt momenteel de aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit voor. Het luchthavenbesluit, de vergunning voor de luchtgebonden activiteiten wordt onder andere op verzoek van de minister van IenW vernieuwd.

De basis voor de aanvraag vormt het besluit van Provinciale Staten van 2022 voor een toekomstbestendig en omgevingsbewust Maastricht Aachen Airport.

Vóór de aanvraag van het Luchthavenbesluit wordt ingediend, voeren WSP en To70 verschillende onderzoeken uit naar het effect op het milieu en de omgeving. Dit is de zogenaamde m.e.r.-beoordeling.

Over de voortgang van deze onderzoeken informeren we omwonenden en belangstellenden via onze website en verschillende informatiebijeenkomsten. De volgende informatiebijeenkomst is 27 mei, om 19.00 uur bij Travelicious (het restaurant in de passagiersterminal).

Wat kun je verwachten op 27 mei?
We staan tijdens de bijeenkomst op 27 mei uitgebreid stil bij het toekomstscenario van Maastricht Aachen Airport. Dit toekomstscenario omschrijft hoe Maastricht Aachen Airport zich tot de periode 2030 ontwikkelt met betrekking tot het aantal vliegbewegingen, het type vliegtuigen, de tijdstippen waarop gevlogen wordt en de ontwikkeling van eAviation.

Op basis van dit het toekomstscenario bepalen we de milieu-effecten in de mer-beoordeling en vragen we later een Luchthavenbesluit aan.  We lichten toe hoe Maastricht Aachen Airport zich in de periode tot 2030 ontwikkelt.

Voor het vaststellen van dit toekomstsscenario gaan we onder andere uit van het businessplan en de richtlijn voor de afname van het aantal ‘ernstig gehinderden’, zoals door Provinciale Staten vastgesteld.

Ook delen de onderzoekers de resultaten van de onderzoeken die ze op 27 mei gereed hebben.

Vervolg: bijeenkomst 4 juli
4 juli verwachten we alle onderzoeken klaar te hebben. Tijdens deze bijeenkomst presenteren de onderzoekers de effecten van het aan te vragen toekomstscenario in vergelijking met de huidige situatie en het referentiescenario. Deze bijeenkomst gaat meer de diepte in op de onderzochten milieueffecten.

Aanmeldinformatie
Voor het bijwonen van de informatiebijeenkomst is aanmelding noodzakelijk. Dit kan tot en met 23 mei 2024 via dit formulier:

Informatiebijeenkomst m.e.r.-beoordeling 27 mei 2024
Vul bij meerdere personen hieronder de namen in. Gebruik bij meer dan 4 personen een aparte aanmelding.