Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Ont­werp Pro­vin­ci­aal In­pas­sings­plan MAA (Proef­draai­en) ter in­za­ge

By 28 december 2023Nieuws, Omwonenden

De Provincie Limburg Onlangs heeft 28 december 2023 het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Maastricht Aachen Airport (Proefdraaien) ter inzage gelegd, samen met het ontwerp Besluit hogere waarden industrielawaai en de ontwerp Omgevingsvergunning activiteit Milieu. Tot en met 8 februari 2024 kan iedereen hierop reageren via een zienswijze. Kijk voor meer informatie op de website van Provincie Limburg.

Voor iedereen die meer wil weten, organiseert Provincie Limburg een digitale informatiebijeenkomst op dinsdag 16 januari 2024 om 18.30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Deelnemen kan eenvoudig via de link die tijdig op www.limburg.nl/pipmaaproefdraaien wordt geplaatst.

Mensen die na de digitale bijeenkomst nog (meer specifieke) vragen hebben, kunnen deze tijdens een inloopbijeenkomst eind januari aan de orde stellen. De exacte datum, tijd en locatie en hoe men zich kan aanmelden, worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt via de website van de Provincie Limburg en van Maastricht Aachen Airport.

Voor vragen over dit bericht, mail naar communications@maa.nl

Procedures mbt vergunningen Maastricht Aachen Airport
Momenteel lopen de volgende trajecten, relevant voor de diverse vergunningen van Maastricht Aachen Airport:

Provinciaal Inpassingsplan (PIP Proefdraaien)
Dit plan legt de geluidszone en de daarbij behorende akoestische randvoorwaarden vast voor alle grondgebonden activiteiten van MAA (waaronder het proefdraaien van vliegtuigen na onderhoudswerkzaamheden). Provincie Limburg is verantwoordelijk voor het Provinciaal Inpassingspan.

Milieuvergunning (Omgevingsvergunning MAA)
In deze vergunning legt de Gemeente Beek als bevoegd gezag de omvang van de grondgebonden activiteiten vast en alle daarbij behorende milieutechnische randvoorwaarden. De milieuvergunning is een meer gedetailleerde invulling van het hetgeen in het Provinciaal Inpassingsplan wordt vastgesteld en wordt samen met het PIP ter inzage gelegd.

Vergunning Wet Natuurbescherming (Wnb-vergunning)
In deze vergunning legt het Ministerie van LNV alle grond- en luchtgebonden activiteiten van Maastricht Aachen Airport vast en de invloed daarvan op de omliggende Natura 2000-gebieden. Hierbij kijkt de minister specifiek naar stikstof, geluid, visuele verstoring en aanvaring met vogels. 

Luchthavenbesluit
In het luchthavenbesluit legt het Ministerie van IenW de luchtgebonden activiteiten van Maastricht Aachen Airport vast. Momenteel vinden ter voorbereiding van de aanvraag onderzoeken plaats voor de m.e.r. beoordeling (milieu effect rapportage). Maastricht Aachen Airport laat deze onderzoeken uitvoeren en bereidt de aanvraag van het luchthavenbesluit voor.