Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Maastricht Aachen Airport in 2022 binnen grenswaarden geluidsbelasting

By 14 februari 2023Nieuws, Omwonenden

Na afloop van elk gebruiksjaar publiceert ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) de Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport. Hierin rapporteert ILT haar bevindingen met betrekking tot het volgen van de regels en de grenswaarden zoals vastgelegd in de Omzettingsregeling. Dit rapport betreft het gebruiksjaar 2022 dat loopt van 1
november 2021 tot en met 31 oktober 2022. 

Belangrijkste resultaten en acties:

1. De grenswaarden voor de geluidbelasting in de handhavingspunten zijn niet overschreden. Dit betekent dat de luchtgebonden activiteiten binnen de daarvoor gestelde geluidsnormen plaats vonden. 
2. Per 31 oktober 2022 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een update gepubliceerd van de bijlagen met de invoergegevens (appendices) die gebruikt worden bij het verplichte rekenmodel voor geluidberekeningen voor regionale luchthavens. Deze wijziging geldt voor het gehele gebruiksjaar 2022. Hierdoor wordt het geluidsniveau van nieuwere types vliegtuigen beter meegenomen in de berekening en wijzigt het geluidniveau voor bestaande types niet.
3. Dit jaar hebben minder vrachtvliegtuigen de luchthaven bezocht dan in het vorige gebruiksjaar.
4. Op de luchthaven waren in totaal 5 vliegtuigbewegingen na 23:00 uur (extensies). Onderzoek hiervan heeft uitgewezen dat deze vluchten vielen onder de uitzonderingscategorieën van de Omzettingsregeling.
5. Toezicht op circuitvluchten is in dit gebruiksjaar niet uitgevoerd. Reden hiervoor is het feit dat de ILT al een aantal jaren geen onrechtmatigheden aantreft bij het toezicht op circuitvluchten en dat er geen klachten over zijn. 
6. De ILT onderzocht 13 vluchten die van de vertrekroutes afweken. Deze vluchten weken slechts marginaal af van de vertrekroute, of ze weken af door aanvullende instructies van de luchtverkeersleiding.